Ιατρική εξέταση υποψηφίων οδηγών

Σε συνέχεια του περιελθέντος στην Υπηρεσία μας κάτωθι μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και επί του τεθέντος ζητήματος, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

 

Σε εφαρμογή των οριζομένων στο σημείο 1.1.1. της υποπαρ. 1.1. της παρ. 1 του Κεφαλαίου Α του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α’ 101), η ιατρική εξέταση των υποψηφίων οδηγών και οδηγών διενεργείται μόνο:

  • από ιδιώτες ιατρούς που λειτουργούν στην Ελλάδα νόμιμα ιατρείο ως φυσικά πρόσωπα ή
  • από ιατρούς που συμμετέχουν ή είναι μέλη ιατρικής εταιρείας στην Ελλάδα οποιασδήποτε νομικής μορφής.

 

Σύμφωνα δε, με τα διαλαμβανόμενα στην με αριθμό πρωτ. Δ30/Α3/101726/05-04-2022 εγκύκλιο (ΑΔΑ: ΨΗΖΧ465ΧΘΞ-ΜΔΦ) του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών (σας είχε αποσταλεί και επισυνάπτεται εκ νέου στο παρόν), σε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας, στην οποία προκύπτει, από απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ότι δεν υφίστανται διαθέσιμοι ιδιώτες ιατροί των ειδικοτήτων του ως άνω Παραρτήματος, γίνονται αποδεκτά από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών/ΚΕΠ και πιστοποιητικά υγείας (των ιδίων ιατρικών ειδικοτήτων) σύμφωνα με τα υποδείγματα του Κεφαλαίου Α του προαναφερθέντος Παραρτήματος, εκδοθέντα από:

       Κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα ή κρατικά κέντρα υγείας στο πλαίσιο της ολοήμερης λειτουργίας τους (απογευματινά ραντεβού)

       Κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα στο πλαίσιο της λειτουργίας των τακτικών εξωτερικών ιατρείων.

 


Φιλικής Εταιρείας 9, 654 03, Καβάλα.
Τ.Θ. 1561,Τηλ. 2510 223 172 - info@iskavalas.gr
ΙΒΑΝ ( Τράπεζα Πειραιώς ): GR2501722450005245033816392
Ώρες Εξυπηρέτησης: Καθημερινά 10:00 - 14:00 & Τετάρτη 10:00-16:00