Εργασία 36 θέματα

Συζήτηση για εργασιακά ζητήματα
Κατηγορία

Ιατροί ΕΣΥ 3 θέματα

Θέματα που αφορούν την εργασία στο ΕΣΥ

Ιδιώτες Ιατροί 21 θέματα

Θέματα που αφορούν την εργασία στον Ιδιωτικό Τομέα
Θέματα που αφορούν την εργασία σε Ασφαλιστικά Ταμεία

Φιλικής Εταιρείας 9, 654 03, Καβάλα.
Τ.Θ. 1561,Τηλ. 2510 223 172 - info@iskavalas.gr
ΙΒΑΝ ( Τράπεζα Πειραιώς ): GR2501722450005245033816392
Ώρες Εξυπηρέτησης: Καθημερινά 10:00 - 14:00 & Τετάρτη 10:00-16:00